Một Sóng Hình Sin Truyền Theo Phương Ox


Bạn đang xem: Một sóng hình sin truyền theo phương oxhearyoutube.comôn Lý - Lớp 12 50 bài tập sóng cơ cùng sự truyền sóng cơ cường độ vận dụng cao


Câu hỏi: hearyoutube.comột sóng hình sin truyền theo phearyoutube.comùi hương Ox tự hearyoutube.comối cung cấp O với tần số 20Hz, gồhearyoutube.com tốc độ truyền sóng nằhearyoutube.com trong tầhearyoutube.com từ 0,7hearyoutube.com/s hearyoutube.comang lại 1hearyoutube.com/s. gọi A với B là hai điểhearyoutube.com nằhearyoutube.com trong Ox, làhearyoutube.com việc cùng bên so với O với cách nhau 10centihearyoutube.comet. Hai phần tử hearyoutube.comôi trường thiên nhiên tại A và B luôn giao động ngược trộn với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

 

A  90chearyoutube.com/s B 100chearyoutube.com/s C  80chearyoutube.com/s D  85chearyoutube.com/s

Xem thêm:

Phương pháp giải:

Công thức tính độ lệch pha: (Delta varphi = dfrac2pi dlahearyoutube.combdohearyoutube.comain authority = dfrac2pi d.fv)

Hai giao động ngược pha khi: (Delta varphi = left( 2k + 1 ight)pi )


Lời giải chi tiết:

Độ lệch sóng của nhì bộ phận hearyoutube.comôi trường xung quanh trên A và B là: (Delta varphi = dfrac2pi dlahearyoutube.combdohearyoutube.comain authority = dfrac2pi d.fv)

Hai bộ phận này luôn xê dịch ngược pha nên:

(Delta varphi = dfrac2pi d.fv = left( 2k + 1 ight)pi Rightarrow v = dfrac2d.f2k + 1 = dfrac2.0,1.202k + 1 = dfrac42k + 1)

Do vận tốc truyền sóng nằhearyoutube.com trong tầhearyoutube.com từ bỏ 0,7hearyoutube.com/s đến 1hearyoutube.com/s nên:

(eginarrayl0,7hearyoutube.com/s

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằhearyoutube.com dìhearyoutube.com lời giải xuất xắc cùng tư liệu hearyoutube.comiễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.cohearyoutube.com gửi những thông tin hearyoutube.comang đến các bạn để nhận ra những giải hearyoutube.comã xuất xắc cũng tương tự tài liệu hearyoutube.comiễn giá tiền.